Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

bazant
3875 e47d
BEER TIME!! :)
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar viaLaFoi LaFoi

June 25 2015

bazant
Potrzebuję tego w moim życiu!
Reposted fromKubitsky Kubitsky viacefuj cefuj
bazant
6625 a6f9 550
Reposted fromverdantforce verdantforce viacefuj cefuj
bazant
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viacefuj cefuj
2011 ebe3
Reposted frommontak montak vialugola lugola
bazant
Reposted fromtotal1ty total1ty via44 44

June 23 2015

bazant
1141 5163
Reposted fromkazikova kazikova viadupablada dupablada

June 21 2015

bazant
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viarzol rzol
bazant
0138 d61b 550
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
bazant
7916 4698
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
bazant
7909 ce3a
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
bazant
4239 01d1 550
A wy kiedy będziecie mieć dzieci?
Reposted fromjankoza jankoza viakjuik kjuik

June 20 2015

bazant
5185 0e77
Reposted frommistic mistic viazarazwracam zarazwracam
bazant
3686 60a8

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
Reposted fromcontroversial controversial viabacke backe

June 18 2015

bazant
2367 c6cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatsu satsu
bazant
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabng123 bng123

June 17 2015

bazant
4553 0089
Reposted fromgusta-blu gusta-blu
bazant
4625 a9ef
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazarazwracam zarazwracam
bazant
bazant
7230 cf36
Reposted fromvs vs via44 44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl